Reklamácia

Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácii:

 

Reklamácie e-mailom prosíme zasielať na reklamacie@svetpredeti.sk spolu

s dokladom o zakúpení tovaru a popisom vady. Bez dokladu nie je možné vybaviť reklamáciu.

 

Reklamáciu môžete zadať aj do reklamačného formulára, ktorý nájdete na konci tohto textu.

 

Prípadne posielajte reklamáciu písomne na adresu:

Reklamácie MaLAN, Liesek 770, 02712

spolu s dokladom o zakúpení tovaru.

Doklad o zakúpení tovaru posielame elektronicky,

jednoducho ho nájdete vo svojej e-mailovej schránke.

 


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach

nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za

nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa

rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí

veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná

doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej

pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba

plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky

najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby

potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad

o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa

vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do

uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o

vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri

obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej

doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na

cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť

vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú

nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má

kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú

kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie

sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady,

má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese prevádzky  Svet pre deti,Liesek 770, 02712 Liesek,

prípadne na adrese sídla predávajúceho. Ak je však v záručnom

liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho

bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu

vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak

dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného

výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny

výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých

prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa

reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na

výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie

ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu

kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa

vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a

predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže

kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie

určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci

odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť

znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný

kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na

odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú

reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia

uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného

odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení

reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným

spôsobom.

Upozornenie: v prípade doručenia balíka a zistenia akéhokoľvek poškodenia, spíšte s kurierom reklamáciu.

Ak poškodenie zistíte po rozbalení balíka, ihneď nás konkatkujte. (ešte pred montážou)

Pri doručení nábytku najskôr skontrolujte každý diel, akékoľvek poškodenie je potrebné nahlásiť ešte pred montážou. Výrobca neakceptuje reklamácie už zmontovaného nábytku ( čo sa týka poškodení jednotlivých častí, obitia, odlúpnuita a pod., ktoré boli spôsobené prepravou alebo výrobou) pretože poškodenie mohlo nastať počas montáže.

Reklamačný formulár

Informácie o produkte

Firemné údaje